Friday, March 29, 2013

沟通

在年龄慢慢渐增时,你有没有发觉在生活里,我们已经不能够再以这样的话语去回应所有在人与人之间发生的纠纷误会。

“我表达能力不好。”

“我有我自己的沟通方式。是你不了解我。”

“我有我的态度,我本来就是这样。是你太敏感。”

这些话,说得理直气壮。可是,听的人只会觉得那是你的推卸责任。你把你所引发的事端推卸到表达能力、沟通方式还有态度。

身为当事者的朋友或者旁观者更不能够跟人家辩解说:“我很了解他,我认识他那么久,他的个性就是如此。这就是他的本性。我们都不觉得是一个问题。是你还不认识他。”

是不是太敏感?是不是不了解?

只要你试着把这个人从原本的生活圈子抽取出来然后再放逐到另一个新的生活圈子里,让他以原本的个性在新圈子生活下去。他真的可以生存下去吗?他真的不会再引发同样的问题吗?

你们可以接受这个人的个性,难道就代表全世界的人也会同样接受并包容他的个性吗?

站在另外一个角度,我们怎么不会打从心底去羡慕这个人能够就这样一直我行我素地生活,更有一群永远接纳他,包容他的人一直一直守在他身旁。  


 November 3 at 1:50am ·

http://www.facebook.com/crayn.tay/posts/4304104934129   

1 Comments:

At 29/3/13 12:15 AM, Blogger Crayn Tay said...

Bàd Yuàñ, Charlyn Chin 佩玲, Fung Jin Yee and 12 others like this.

Play Fish 终于写了。。期待了蛮久的。^_^

November 3 at 3:25am via mobile · Unlike · 2

Carolyn Chong 其实你讲的以上三个答案,我尚且还能够接受,毕竟是个人的性格问题。我最讨厌的,反而是,不管什么问题,一问到对方,对方就不假思索的说“我不知道”。。。我最讨厌这样的回答方式

November 3 at 2:14pm · Unlike · 1

Crayn Tay Play Fish 是啊。終于,因爲在想著要怎麽好好把這件事情寫出來。希望不會太偏激。

November 3 at 2:20pm · Like

Crayn Tay Carolyn Chong 我絕對明白那個感受。“我不知道。”我絕對明白,甚至是兩眼望著你,不回應你。

November 3 at 2:20pm · Like

Crayn Tay Charissa Yih share with u

November 3 at 2:22pm · Like

Charissa Yih 为什么是我?

November 3 at 2:32pm via mobile · Like

Crayn Tay Charissa Yih 因爲那天才跟你說到這個東西。哈哈。共勉之。

November 3 at 2:33pm · Like Hui Jing 惠晶

FriendFriends

Fanny Lo

Inti College Sabah

FriendFriends

Kenneth Fong

Universiti Utara Malaysia

FriendFriends

Xiiao Miao

Smk konven st ursula

FriendFriends

Fung Jin Yee

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

FriendFriends

Bàd Yuàñ

S.M. St Patrick

FriendFriends

Jacklyn Hiew

Tar College

FriendFriends

Adeline Lee Su Yee

UTAR Kampar, Perak

FriendFriends

Joyce Yik

Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)

FriendFriends

Tikyee Chea

Institut Perguruan KENT, Tuaran, Sabah

FriendFriends

Jessy Chong

Smk konven st ursula

FriendFriends

Charlyn Chin 佩玲

电视机

FriendFriends

Orange Feiwei

Owner at Christy Pretty Zone

FriendFriends

Jep Lee

SMK Konven St Ursula Tawau

FriendFriends

Thin Yan

Kuala Lumpur, Malaysia

 

Post a Comment

<< Home